Archive for ‘siroh sahabat’

Januari 26, 2011

SALMAN AL-FARISI


بسم الله الرحمن الر حيم

SALMAN AL-FARISI(Pencari kebenaran).

I.Silsilah keturunannya dan ciri fisiknya:

Beliau adalah Salman Al Farisi Al-Ashbahani,dan beliau biasa dipanggil dengan Abu ‘Abdillah.Beliau digelari dengan sebutan Salman Al-Khair(Salman yang baik) dan beliau tidak pernah mau memperkenalkan nama bapaknya .sehingga apabila beliau ditanya ,”putra siapakah engkau?”maka beliau akan menjawab ,”putra Islam dari  keturunan Adam .“sering dipanggil dengan kuniyahmya Abu Abdillah aslinya dari negeri persi,salah satu pemimpin islam .

read more »

Iklan
Januari 26, 2011

URWAH BIN ZUBAIR” Barang siapa yang ingin melihat laki-laki penduduk janah, maka hendaknya ia melihat Urwah bin Zubair”.

(Abdul Malik bin Marwan)

Pagi itu, matahari memancarkan benang-benang cahaya keemasan diatas Baitul Haram, menyapa ramah pelataarannya yang suci. Di Baitullah, sekelompok sisa-sisa sahabat Rosulullah dan tokoh-tokoh tabi’in tengah mengharumkan suasana dengan lantunan tahlil dan takbir, menyejukan sudut-sudutnya dengan do’a-do’a yang sholih.

read more »

Januari 26, 2011

UMAR BIN KHATHAB


UMAR BIN KHATHAB Rhadliyallahu ‘Anhu

Kajian Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

a. Biografi Singkat Khalifah Bin Khathab

Umar bin Khathab; nama aslinya. Nama panggilan atau gelar beliau adalah Al-Faruq, artinya bisa membedakan yang hak dengan batil. Beliau juga orang yang pertama sekali mendapat gelar Amirul Mu’minin, artinya Raja orang-orang Mu’min.
Umar bin Khathab dilahirkan tiga belas peristiwa gajah. jadi beliau lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ketijka sebelum masuk Islam, Umar pernah bekerja mengembala kambing kepunyaan keluarganya sendiri. kemudian setelah dewasa pernah pula ia berdagang ke Syam. otaknya cerdas, lidahnya fasih, pemberani, disegani oleh kawan dan lawan, akhlaknya mulia, hatinya jujur, dan perkataanya selalu benar.

read more »

Januari 26, 2011

Usamah Bin ZaidNasabnya

Usama bin zaid bin Haritsah Syarakhil bin Abdul Uzza ibn imri’il Qois, ibunya bernama Ummu Aiman seorang wanita Habsyi, bekas sahaya ibunda Rasululah Aminah binti Wahab.Dialah yang mengasuh Rosulullah waktu kecil, selagi ibundanya masih hidup dan yang merawat setelah ibunya wafat.Adapun bapaknya adalah kesayangan Rasulullah. Beliau pernah mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya sebelum ia Islam.Dia menjadi sahabat beliau tempat mempercayakan segala rahasia. Dan dia menjadi salah seorang anggota keluarga dalam rumah tangga beliau dan orang yang sangat beliau kasihi dalam Islam.

read more »

Januari 26, 2011

Hudzaifah Ibnul Yaman


Pemegang rahasia Rasulullah SAW

Silsilah Keturunan

Beliau adalah Hudzaifah bin Husail bin Jabir Al ‘Absi Al Yamani, Abu Abdillah.[1] Al Yaman, ayah Hudzaifah, adalah Hisl, dikatakan Husail, orang Makkah dari bani ‘Abbas. Oleh karena hutang darah dalam kaumnya, ia terpaksa menyingkir dari Makkah ke Yatsrib (Madinah). Di sana dia minta perlindungan pada Bani ‘Abd Asyhal dan bersumpah setia pada mereka untuk menjadi keluarga dalam persukuan Bani ‘Abd Asyhal. Kemudian ia kawin dengan perempuan suku Asyhal. Dari perkawinannya itu lahirlah anaknya, Hudzaifah. Maka hilanglah halangan yang menghambat Al Yaman untuk memasuki kota Makkah. Sejak itu dia bebas pulang pergi antara Makkah dan Madinah. Namun begitu, dia lebih banyak tinggal dan menetap di Madinah.[2] Nama Al Yaman adalah penamaan dari kaumnya, karena sumpahnya untuk orang-orang Yaman, sedang mereka adalah kaum ansor.[3]

read more »

Januari 26, 2011

Utsman Bin Affan


(23H-35H/644-656M

Nasab dan Kelahirannya

Beliau adalah Utsman bin Affan bin abi al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murah bin Ka’ab bin Luay bin Gholib al-Quraisy al-Umawi al-Makki[1]. Pada masa jahiliyah beliau  memiliki nama panggilan Abu Amr, dan  pada masa islam beliau dipanggil Abu Abdillah atau Abu Laila.

read more »

Januari 26, 2011

Zaid Bin Haritsah


1. NASABNYA

Zaid Bin Haritsah Bin Ibnu Syarahil Bin Kaab Bin Abdul Uzza Bin Yazid Bi Imri’ Al Qaes Bin Amir Bin Bin Nu’man. sedangkan ibunya bernama Saadah.

 

2. GELAR DAN JULUKANNYA

Zaid di kenal dengan pemimpin para saksi nabi, Abu Usamah Al Kalbi Al muhamadi, sayyid Al Maula, Kesayangan Rasul. dan tergolong orang yang pertam masuk islam.

read more »

Januari 26, 2011

Kisah Ikrimah Bin Abu Jahal


(Sahabat Rasululloh SAW)

Abu Ishaw As-Ayabi’i meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, maka Ikrimah berkata: Aku tidak akan tinggal di tempat ini!” Setelah berkata demikian, dia pun pergi berlayar dan memerintahkan supaya isterinya membantunya. Akan tetapi isterinya berkata: “Hendak kemana kamu wahai pemimpin pemuda Quraisy?” Apakah kamu akan pergi kesuatu tempat yang tidak kamu ketahui?” Ikrimah pun melangkahkan kakinya tanpa sedikitpun memperhatikan perkataan isterinya.

read more »

Januari 26, 2011

Khadijah Binti Khuwailid 

Beliau adalah seorang sayyidah wanita sedunia pada zamannya. Dia adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin Kilab al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Dijuluki ath-Thahirah yakni yang bersih dan suci. Sayyidah Quraisy ini dilahirkan di rumah yang mulia dan terhormat kira-kira 15 tahun sebelum tahun fill (tahun gajah). Beliau berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dan nasabnya sangat terjaga. Beliau besar di kalangan keluarga yang memiliki pencarian hidup sebagai pedagang besar. Maka tak heran jika sejak kecil beliau belajar bagaimana cara berbisnis yang baik dan menguntungkan namun tidak melanggar norma dan etika bisnis yang lurus. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia dan pada gilirannya beliau menjadi seorang wanita yang cerdas dan agung. Beliau dikenal sebagai seorang yang teguh dan cerdik dan memiliki perangai yang luhur. Karena itulah banyak laki-laki dari kaumnya menaruh simpati kepadanya.

read more »

Januari 26, 2011

Khalid ibn walid


Sword of Allah

سيف الله تعالى , وفارس الإسلام , وليث المشاهد, السيد ، الإمام ، الأمير الكبير, قائد المجاهدين

“inilah julukan yang di berikan oleh imam Ad-dzahabi dan kaum muslimin  kepada beliau dan orang –orang yang mengaguminya .dan rasulullah saw sendiri memberikan gelar kepada beliau dengan pedang Allah yang terhunus.sebagaimana sabda rasulullah saw:

إن خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين .[1]

“sesungguhnya kholid bin walid adalah salah satu dari pedang –pedang Allah yang di hunuskan kepada orang-orang kafir dan munafik”.

read more »